F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Biplay SX Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivé řešení dvouděložných plevelů v obilninách

• Výborná účinnost na široké spektrum dvouděložných plevelů
• Hubí violky, rozrazily, kakosty, hluchavky, chrpu i zemědým
• Vysoká účinnost na pcháč a šťovíky
• Použití až do praporcového listu - vhodné i pro opravy
• Bez omezení pro následné pěstování řepky ozimé
• Smáčedlo Trend 90 dodáváno zdarma k přípravku

Biplay SX je postemergentní herbicid k hubení dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu v ozimých a jarních obilninách s výjimkou ovsa.

Účinná látka
111 g/kg metsulfuron-methyl
222 g/kg tribenuron-methyl

Formulace
SG, ve vodě rozpustné granule

Balení
600 g

Působení přípravku
Biplay SX je vysoce selektivní systémový postemergentní herbicid. Obsahuje 2 účinné látky, patřící do skupiny sulfonylmočovin, jejichž mechanismem účinku je inhibice tvorby enzymu acetolaktátsyntetázy. Účinné látky metsulfuron-methyl a tribenuron-methyl jsou přijímány převážně listy, stonky a krátce po aplikaci přípravku i kořeny plevelů. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek přípravku urychlují. Růst citlivých plevelů je zastaven již několik hodin po aplikaci. Symptomy poškození plevelů (vybělení listů, pokroucení růstových vrcholů, deformace listů, stonků a celých rostlin) se projevují v závislosti na citlivosti plevelů a počasí od 3 dnů až po 3–4 týdny. Při ošetření na přerostlé citlivé plevele je účinek pozvolný, ale jistý.

Spektrum účinnosti
Mezi citlivé plevele patří např. drchnička rolní, chrpa modrák, heřmánek vonný, heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, hořčice rolní, kakost smrdutý, kolenec rolní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, konopice polní, merlík bílý (ve fázi 2–4 listy), mák vlčí, opletka obecná (2–4 listy), penízek rolní, pryšec kolovratec, ptačinec žabinec, pomněnka rolní (2–6 listy), rdesno ptačí, rdesno červivec, rozrazil rolní a perský, rmen rolní, ředkev ohnice, řepka olejka - výdrol, silenka širokolistá, šťovík kadeřavý a tupolistý, tetlucha kozí pysk, violka rolní, zemědým lékařský (2–6 listů) a další. Vysoké účinnosti na pcháč je dosahováno aplikací ve fázi listové růžice a na počátku dlouživého růstu pcháče. Méně citlivé plevele jsou lebeda rozkladitá, merlík bílý a mnohosemenný (více než 6 listů), opletka obecná (více než 6 listů), pryskyřník plazivý, rozrazil břečťanolistý (starší rostliny - více než 6 listů). Nedostatečný účinek má Biplay SX na svízel a svlačec rolní, nehubí jednoleté a víceleté trávovité plevele.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí na jaře na vzešlé aktivně rostoucí plevele kdykoli od 3. listu až do fáze plně rozvinutého praporcového listu obilniny (BBCH 13–39) v dávce 30–45 g/ha, optimálně ve fázi 2–6 pravých listů dvouděložných plevelů, resp. ve fázi listové růžice až počátku prodlužovacího růstu pcháče. Dávka 30–35 g/ha je doporučena proti citlivým plevelům v nižších růstových fázích (do 4 pravých listů), dávka 30–40 g/ha navíc hubí i obtížně hubitelné plevele, jako např. violky, rozrazily, hluchavky, lebedy, zemědým a kakosty, dávka 40–45 g/ha je určena proti plevelům ve vyšších růstových fázích (8 a více pravých listů) a na pcháč oset. Ošetření je vhodné provádět za teplot od cca 7 °C při již aktivním růstu plevelů. Biplay SX se používá se smáčedlem Trend 90 (+ 0,1 %), v případě aplikace v kapalném hnojivu DAM 390 není nutné Trend 90 přidávat. K hubení svízele přítuly je třeba použít kombinace s přípravky se specifickým účinkem na tento plevel.

Doporučené kombinace
V případě výskytu svízele přítuly lze použít TM např. s přípravky Starane Forte, Tomahawk, Grodyl 75 WG, které se dávkují podle růstové fáze svízele.
V případě výskytu chundelky metlice lze použít TM např. s přípravkem Axial Plus.
V případě silného výskytu merlíků nebo je-li merlík v době aplikace už ve vyšší růstové fázi (cca 4 pravé listy a více) je vhodné použít TM s herbicidem na bázi MCPA, např. Dicopur M 750, Agritox 50 SL.

Náhradní plodiny
Po jarních aplikacích herbicidu Biplay SX je na podzim téhož roku možné zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Citlivé meziplodiny (hořčice, svazenka) mohou být poškozeny. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny omezena.

Náhradní plodiny
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zaset pouze obilninu a na podzim dále ozimou řepku nebo trávy.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.