F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Envision Etiketa Bezpečnostní list

Nový glyfosát s využitím Envision Technology

• Vyšší obsah účinné látky glyphosate v litru přípravku
• Nová formulace Envision TechnologyTM
• Bez obsahu formulační přísady tallowamine
• Minimální pěnivost po naředění
• Větší bezpečnost pro obsluhu
• Příznivější ekotoxikologický profil
• Rychlý nástup účinnosti

Envision je postřikový neselektivní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoní, na nezemědělské půdě, v obilninách a řepce ozimé mimo množitelské porosty před sklizní a pro obnovu TTP na loukách a pastvinách.

Účinná látka
450 g/l glyphosate,
tj. 607 g/l ve formě glyphosate IPA

Formulace
SL, rozpustný koncentrát

Balení
20 l

Působení přípravku
Envision je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých částí víceletých plevelů. Současně jsou hubeny všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.
Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky rostlinou. Nejúčinnější jsou ošetření v době plného růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později, účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Všechny kultivační práce je možné provádět až s dostatečným odstupem od aplikace.

Doporučení pro aplikaci
Orná půda - strniště
Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Dávka se řídí druhem a stupněm zaplevelení. Na likvidaci vytrvalých plevelů včetně pýru se obvykle používá dávka 2,4–3,2 l/ha, na jednoleté plevele, výdrol obilnin a řepky zpravidla stačí dávka 1,2–1,6 l/ha. Kultivace a setí jsou možné nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele, 24 hodin po aplikaci na jednoleté trávy a výdrol obilnin a 6 hodin po aplikaci na jednoleté dvouděložné plevele. Dávka vody 80–250 l/ha.

Předsklizňové aplikace
V obilninách a řepce ozimé lze přípravek používat proti plevelům v rámci předsklizňové aplikace u porostů polehlých nebo silně zaplevelených. Dávka se volí podle spektra plevelů. Použití 7 dní před sklizní obilnin, 14–21 dní před sklizní řepky. Vlhkost zrna při aplikaci má být maximálně 30%. Neošetřovat množitelské porosty!
Dávka vody 80–200 l/ha v obilninách a 200–250 l/ha v řepce.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň)
Postřik se provádí po sklizni, dále do fáze zeleného poupěte u jádrovin a fáze otevření kalichů peckovin. Aplikujte nejdříve na dvouletou výsadbu. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny. Dávka vody 200–400 l/ha.
Louky a pastviny
Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým travám a dávka 4 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Při silném výskytu pampelišky lékařské, kopřivy dvoudomé, řebříčku obecného, pcháče se doporučuje ošetřovat dávkou 4,8 l/ha. Dávka vody 150–250 l/ha.

Nezemědělská půda
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům. Dávka vody 80–250 l/ha.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.