F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Gramin Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivý graminicid se širokou registrací

• Registrace do řady plodin (řepka, cukrovka a další)
• Účinnost proti jednoletým travám
• Spolehlivé hubení pýru včetně oddenků
• Výborný účinek na výdrol obilnin
• Vynikající selektivita
• Přesvědčivý poměr cena/výkon

Gramin je selektivní postemergentní systémový graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro hubení vytrvalých a jednoletých trav.

Účinná látka
50 g/l quizalofop-P-ethyl

Formulace
EC emulgovatelný koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka je přijímána přes listy a poté rozváděna do celé rostliny. Gramin zajišťuje spolehlivé hubení jak nadzemních částí plevelů, tak i oddenků a kořenů. Gramin hubí obtížné trávovité plevele v mnoha druzích kulturních plodin. Výborně působí proti pýru plazivému, ježatce kuří noze, ovsu hluchému, výdrolu obilnin, chundelce metlici, jílkům, bérům.

Dávkování a aplikace
Jednoleté trávovité plevele
(ježatka, oves hluchý)
1–1,5 l/ha podle vývojové fáze plevelů a vegetačních podmínek v době aplikace. Uvedená dávka proti jednoletým travám má významný vliv na potlačení pýru.

Pýr plazivý - aplikace od 4 listů pýru
2–2,5 l/ha podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Na pozemcích dlouhodobě a silně zaplevelených pýrem je vyšší účinnosti dosaženo tehdy, pokud je podzemní systém pýru mechanicky rozrušen na menší části, do nichž graminicid spolehlivěji a rovnoměrněji proniká.

Výdrol obilovin
0,7–1 l/ha v závislosti na množství a vývojové fázi výdrolu. V případě masivního výskytu výdrolu je důležitá včasná aplikace zabraňující potlačení vzcházející řepky.


Obecně se nižší dávky přípravku Gramin použijí tehdy, jestliže jsou jednoleté trávovité plevele nebo výdrol obilnin v nižších vývojových fázích, tj. nepřerostlé. Pokud se už nachází ve vyšší vývojové fázi (odnožené) nebo jsou stresovány suchem, je třeba použít horní hranici registrovaných dávek. Optimální termín pro aplikaci je období, kdy mají trávovité plevele vhodné podmínky k růstu, především dostatek vláhy. Gramin lze aplikovat max. 1×.

Následné plodiny
Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

Doporučené kombinace
Gramin je možné kombinovat s většinou herbicidů, fungicidů, insekticidů a hnojiv. Nedoporučují se kombinace s herbicidy na bázi fenoxykyselin a hnojiv se síranem amonným.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.